bhAshha bAla vyAkaraNamu - chinnaya sUri viShaya sUchika
Telugu Version
pIThika
saMGYA parichchhEdamu
saMdhi parichchhEdamu
tatsama parichchhEdamu
Achchhika parichchhEdamu
kAraka parichchhEdamu
samaasa parichchhEdamu
taddhita parichchhEdamu
kriyA parichchhEdamu
kR^idaMta parichchhEdamu
prakErNa parichchhEdamu
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhAshha - bAla vyAkaraNamu - viShaya sUchika - chinnaya sUri - andhra telugu tenugu ( telugu andhra )