భాష జాతీయములు
ఇక్ష్వాకుల బారసాల
ఇంగువ కట్టిన గుడ్డ
ఇత్యపులు
ఇనుపకచ్చడాలు
ఇల్లో నారాయణమ్మ
ఇసక తక్కెడ, పేడ తక్కెడ
ఇసక పాతర
ఈశ్వరవేరు
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhAshha - jAtIyamulu ( telugu andhra )