భాష జాతీయములు
జమాబందీ సిరాబుడ్డీ
జైనుడి చేతిలో పేను
జోడుగుర్రాల స్వారీ
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhAshha - jAtIyamulu ( telugu andhra )