భాష జాతీయములు
ఉంగరాలచేయి
ఉట్టిలోగుమ్మడికాయ
ఉడతలు పట్టేవాడు
ఉడుంపట్టు
ఉత్తరాషాఢ పూర్వాషాఢ
ఉత్తడుఙ్ఙలు
ఉత్సవవిగ్రహం
ఉద్యోగ రాఘవుడు
ఉప్పుతో తొమ్మిది
ఉప్పు పిరికి
ఉమ్మయ జగ్గాయలు
ఉవాచ
ఋష్యశృంగుడు
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhAshha - jAtIyamulu ( telugu andhra )