భాష జాతీయములు
యంబ్రహ్మ
యాతాం తర్పణం
యుగంధరుడు
రామదండు రామబాణం
రామరాజ్యం
రామలింగడి పిల్లి
రామాయ స్వస్తి
రావణ కాష్ఠం
రుద్రాక్షపిల్లి
రెట్టమతం
రెంటికీ చెడ్డ రేవడు
రెండు నాలుకలు
రేచుక్క పగటిచుక్క
రేవతి వర్షం
రోకటిపాట
లకోటాప్రశ్న
లక్క గేదె
లంకమేత
లంకెబిందెలు
లంగూడి
లింగపోటు
లింగంమీది ఎలుక
లుబ్ధావధానులు
లొట్టా భట్టీయం
వంటింటి కుందేలు
వకార పంచకం
వట్టిగొడ్డు తాకట్టు
వల్లకాట్లో రామనాథయ్య
వశిష్ఠ వాక్యం
విడుపు శృంగారం, ముడుపు శృంగారం
విద్దికంచి రామాయణం
విస్సన్న
వృద్ధవైద్యం
వెన్ను చలవ
వెంబడి లేని సేద్యం
వేలంవెర్రి
వ్యాసఘట్టం
వ్యాసప్రోక్తం
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhAshha - jAtIyamulu ( telugu andhra )