దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 1 : ఎల్లోరా
12. పిల్ల పాట
కాటుకెట్టిందిరా పిల్ల
చూడమని
ఏలో డొముకులాడి...
    కమలా బెట్టింద్రా పిల్ల
    చూడమని...
కాసులేసింద్రా పిల్ల
చూడమని...
    తలకాయదువ్వింద్రా పిల్ల
    చూడమని...
లోలకులెట్టింద్రా పిల్ల
చూడమని...
    బేసరెట్టింద్రా పిల్ల
    చూడమని...
గాజులేసింద్రా పిల్ల
చూడమని...
    పట్టాలెట్టింద్రా పిల్ల
    చూడమని...
చరుపుచరిచింద్రా పిల్ల
చూడమని...
AndhraBharati AMdhra bhArati - pilla paaTa jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )