దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 1 : ఎల్లోరా
15. సువ్వి పాట
సువ్వి సువ్వీ సువ్వానీ
సుదములు దంచెదరో - లాల
    వనితల మనసులు కుందెనచేసిటు
    వలపులు తగనించో - ఓ లాల
కనుసన్నలనెడి రోకండ్లానూ
కన్నెలు దంచెదరో - లాల
    బంగరు చెరగుల పట్టుపుట్టములు
    కంగులు దూలగ నో - లాల
అంగనలందరు నతివేడుకతో
సంగడి దంచెదరో - లాల
    కురులుదూలగ మంచి - చన్నూలపై
    సరులు దూలాడంగనో - లాల
అరవిరిబాగుల నతివలు ముద్దులు
గురియుచు దంచెదరో - లాల
    ఘల్లుఘల్లుమని కంకణ రవములు
    పల్లవ పాణులకో - లాల
అల్లన నడుములు అలసియాడ సతు
లొల్లన దంచెదరో - లాల
    కప్పురగంధులు కమ్మని పువ్వుల
    చప్పరంబులనే - ఓలాల
తెప్పలుగారని దేలుచు గోనే
టప్పని బాడెదరో - లాల.
AndhraBharati AMdhra bhArati - suvvi paaTa jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )