దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 1 : ఎల్లోరా
25. విభూతి పండు
వేసుకొన్నా చంద్రహారము
వేసుకొమ్మని తానిచ్చేనమ్మా
వేసి తెల్లవారి చూడబోతే
కాశిలో రుద్రాక్షలాయెనటమ్మా
రాతిరొచ్చిన సాంబశివునీ
నమ్మరాదె అవునే ఓయమ్మా...

పూసుకొన్నా పునుగు జవ్వాజి
పూసుకొమ్మని తావచ్చేనమ్మా...

పూసితెల్లవారి చూడబోతే
కాశిలో విభూతి పండాయనటమ్మా...

రాతిరొచ్చిన సాంబశివుడూ
ఎంతకయినా మాయలవాడూ...
AndhraBharati AMdhra bhArati - vibhuuti paMDu jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )