దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 1 : ఎల్లోరా
29. లక్ష్మీ - విష్ణు సంవాదం
కలికి కవాటము
బంధన చేసిన
కారణమేమే లక్ష్మీ - నీకు
కారణమేమే లక్ష్మీ.

    కారణ మేమని
    అడిగెవు నీమది
    తెలియలేద ధవలాక్షా - మరి
    తెలియలేద ధవళాక్షా.

తెలిసీ తెలియక
చెంతను చేరితి
పంతమేలనే లక్ష్మీ - నీకు
పంతమేలనే లక్ష్మీ.

    కొంచపు జాతని
    చెంచిత సవతని
    చింతదీరెనో సామీ - నాకు
    చింతదీరెనో సామీ.

జిలుగుపు టేదల
చీరలు తెస్తిని
చెంత చేరవే లక్ష్మీ - నా
చెంత చేరవే లక్ష్మీ.

    జిలుగుపు టేదల
    చీరలు తెస్తే
    చెంచీత చేరును పోవోయ్‌ - నీవు
    చెంచీత చేరును పోవోయ్‌.

చేపట్టు చేల్వ బంగారు
రవికలు తెస్తినే
జాగుచేయకే ధవలాక్షీ - ననూ
చేరనీయవే కమలాక్షీ.

    జాల్వరు బంగారు రవికలు
    చెంచీత కిచ్చిన
    ఏలును స్వామీ - నీ విచ్చిన
    ఏలును స్వామీ.

ఇప్పపు బంతులు
ఇంపుగ దెస్తిని
ఇంపుగ యేలవె లక్ష్మీ - నను
ఇంపుగ యేలవె లక్ష్మీ.

    ఇప్పపు బంతులు
    ఇంతి చెంచితకి
    ఇస్తే యేలును స్వామీ - నిను
    ఇస్తే యేలును స్వామీ.

మల్లెపు బంతులు
మగువరొ తెస్తిని
మన్నించేలవే లక్ష్మీ - నన్‌
మన్నించేలవే లక్ష్మీ.

    మల్లెపు బంతులు
    మగువ చెంచీతకిస్తే
    మన్నించేలును స్వామీ - నిను
    మన్నించేలును స్వామీ.

రవ్వలు చెక్కిన
రాగిడి తెస్తిని
రానియ్యవె ఓలక్ష్మీ - నను
రానియ్యవె ఓలక్ష్మీ.

    రవ్వలు చెక్కిన
    రాగిడి తెస్తే
    చెంచీత కివ్వగదోయీ - నీవు
    చెంచీత కివ్వగదోయీ.

గరిమిష్టమ్మున
గండభేరుండంబులు
గాసి పొందితినే భామా - మేను
గాసి పొందితినే భామా.

    గండభేరుండంబులు
    గాసి బొందితే
    చెంచిత యేలునుస్వామీ - నిను
    చెంచిత యేలునుస్వామీ.

శరణే శ్రీహరి శరణే లక్ష్మీ
శరణంటిని గైకొనవే -లక్ష్మీ
శరణంటిని గైకొనవే.

    కొత్త పెళ్ళికొడుకై నీవూ
    వర్థిల్లుము వసుదేవా - స్వామీ
    వర్థిల్లుము - స్వామీ.

పద్మగంధి నీ పాదములాకూ
వందనములు పదివేలే - లక్ష్మీ
వందనములు పదివేలే.

    నవ్వుతు శ్రీ లక్ష్మి వాకిలి తీసెను
    గడియతీసె వరలక్ష్మీ అపుడే
    గడియతీసె వరలక్ష్మీ.

మదనజనక తన
మగువని తోడుకొ
మందిరముల కేతెంచెన్‌ - లక్ష్మి
మందిరముల కేతెంచెన్‌.
AndhraBharati AMdhra bhArati - laxmii - viShNu saMvaadaM jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )