దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 1 : ఎల్లోరా
35. దంపుళ్ల పాట
కూతురూ పుట్టినది
కుందు పుట్టినది
దండాన కోకలకి
దాతా పుట్టినది
సువ్వి - హా - సువ్వి

కూతురు పెళ్ళెమ్మ
కొడుకు వడుగమ్మ
ఆడపడుచు సమర్త
అల్లుడి మనుగుడుపు
సువ్వి - హా - సువ్వి
AndhraBharati AMdhra bhArati - daMpuLla paaTa jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )