దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 1 : ఎల్లోరా
38. జోల పాట
ఉలాయాచీ - చొల్లాయాచీ
పొద్దూ పొద్దూ ఒక చాయ
పొద్దెక్కీ చాయ
పొద్దుపోయే చెల్లమ్మ
పొన్న పూచాయ
జాము జాము ఒకచాయ
జామొక్క చాయ
జామూపై చెల్లమ్మ
పాజా పూచాయ
దాతురా గుంటక్క
తలగడక పోతే
జల్లు జల్లు మని రాలె
జాజి పువ్వూలు
నిద్రపో చెల్లమ్మా
నీ నిద్రలేలా
నిద్ర కన్నెకలొచ్చి
నిన్ను లేపెదరు
నిద్రకూ వెయ్యేళ్ళు
నీకు వేయ్యేళ్ళు
నినుగన్న తల్లికీ
నిండా నూరేళ్లు
అందరీ మామల్లు
చందమామల్లు
చెల్లమ్మ మామల్లు
రామలక్ష్మణులు
చెల్లమ్మా బుద్ధులూ
వేణూ నాదములు
నిండు పున్నమి నాడు
చందమామ నిన్ను
కోరి పొయాడమ్మ
నీ మేనమామ
AndhraBharati AMdhra bhArati - joola paaTa jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )