దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 1 : ఎల్లోరా
39. దంపులు
బావలందరు గూడి
బండెక్కి వెడుతుంటె
అందులో పెదబావ
బండెక్కి వెళ్ళు...
    తెడ్డిరిగి ముడ్డిరిగి
    మూతీ పళ్లిరిగీ
    మూతీ పళ్లిరిగిన బావ
    నాకేమి తెచ్చావూ.
మూటాతో చక్కిలాలు
మువ్వంచు చీర
కావిడతో చక్కిలాలు
కరకంచు చీర...
AndhraBharati AMdhra bhArati - daMpulu jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )