దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 1 : ఎల్లోరా
40. ఆపర బండీ
ఆపర బండీ
అంతరాల ఆ బండీ
ఆపర బండీ        ॥ఆపర॥
చీర కట్టు కొస్తాను        ॥ఆపర॥
రయిక యేసు కొస్తాను        ॥ఆపర॥
కాటు కెట్టు కొస్తాను        ॥ఆపర॥
బొట్టు పెట్టు కొస్తాను        ॥ఆపర॥
తల దువ్వు కొస్తాను        ॥ఆపర॥
పువ్వు లెట్టు కొస్తాను        ॥ఆపర॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - aapara baMDii jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )