దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 1 : ఎల్లోరా
    
42. దంపుడు పాట
మెరుగు బియ్యం కూడు
మెత్తళ్ళా పులుసూ
మెళ్ళీగ దంచుకో
మేనత్త కొడకా...
    ఎక్కిళ్ళు వత్తేను
    ఎక్కి తొక్కండి
    ఎరువు చాలా పోతేను
    బల్లాలెత్తండీ
AndhraBharati AMdhra bhArati - daMpuDu paaTa jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )