దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 1 : ఎల్లోరా
50. వెక్కిరింతలు
పూవూ లెట్టిందిరోయ్‌
పూవూ లెట్టిందిరోయ్‌
పూవుల కోక మీద
పునుగూ పూసిందిరోయ్‌

బొట్టూ పెట్టిందిరోయ్‌
బొట్టూ పెట్టిందిరోయ్‌
బొట్టూలాంటి ముక్కు
బాసా పెట్టిందిరోయ్‌.

నన్నూ చూసిందిరోయ్‌
నన్నూ చూసిందిరోయ్‌
నన్నూ చూసినంత
నవ్వే, లేసిందిరోయ్‌.
AndhraBharati AMdhra bhArati - vekkiriMtalu jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )