దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 1 : ఎల్లోరా
59. గడ్డి తొక్కుడు పాట
పిళ్లోణ్ణక్కడ
కూకడేసి
పుల్లల కెల్లిందో...
దాని పెల్లాన్నాడు కొడితే
దాని కెందుకో...
సందకాడ దాని మొగుడు
సందు కాచాడే...
పిల్లెంకడి చల్దికూడు
పిల్లి తిన్నాదే
వెంకన్నా కాపూ
మా మాలపల్లి రాకయ్యా
నిన్న మద్దినాలరా
జొన్న చేనుకాడరా
నువ్వవతల - నేనివతల
కాలవవతలా
పిల్లో ణ్ణక్కడ
కూకడేసి
పుల్లల కెల్లిందో...
AndhraBharati AMdhra bhArati - gaDDi tokkuDu paaTa jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )