దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 1 : ఎల్లోరా
62. దంపు పాట
సురతాడి మావొదిన
సూదూ లమ్మిందీ
సూదూలమ్మిన గింజ
గాదీ కట్టిందీ
సువ్వి - హా - సువ్వి.

వీపరాలు మావొదిన
విందట్టు కొస్తే
నల్లేరు నలుగెడుదు
కంద నీళ్ళోస్తూ
సువ్వి - హా - సువ్వి.

పండినది వొదినా
వలపూలతో
మాగింది ఒదినా
మామిడి పండల్లె
సువ్వి - హా - సువ్వి.
AndhraBharati AMdhra bhArati - daMpu paaTa jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )