దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 1 : ఎల్లోరా
66. మామిడి పాట
మామిడి పూసిందిరోయ్‌
మామిడి పూసిందిరోయ్‌
మామిడి పూతామీద
మామిడి కాసిందిరోయ్‌
మామిడి కాసిందిరోయ్‌
మామిడి కాసిందిరోయ్‌
మామిడి కాయామీద
చిలుకా వాలిందిరోయ్‌
చిలుకా వాలిందిరోయ్‌
చిలుకా వాలిందిరోయ్‌
చిలుకా వాలిన పండు
తియ్యాగున్నా దిరోయ్‌
AndhraBharati AMdhra bhArati - maamiDi paaTa jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )