దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 1 : ఎల్లోరా
67. కారు పాట
కాంతమ్మో...
కారెళ్ళి పోతూంది
కాంతమ్మ కడియాలు
కారుమీ దున్నాయి
కాంతమ్మ చీరాలు
కారుమీ దున్నాయి
కాంతమ్మ వస్తువులు
కారుమీ దున్నాయి
కాంతమ్మ చూపులూ
కారుమీ దున్నాయి
కాంతమ్మ మనసూ
కారుమీ దున్నాది
కాంతమ్మ పట్టాలు
కారుమీ దున్నాయి
కాంతమ్మ ప్రాణాలు
కారుమీ దున్నాయి
AndhraBharati AMdhra bhArati - kaaru paaTa jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )