దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 1 : ఎల్లోరా
72. దంపు పాట
బావయ్యొచ్చాడూ
కూరేమి లేదూ
కుళ్ళిపోయినా
గుమ్మడి కాయా
బావాకు కూర...
అన్న య్యొచ్చాడూ
కూరేమి లేదూ
గుడ్డెట్టు కోడిపెట్ట
గుజ్జన్న కూర...
AndhraBharati AMdhra bhArati - daMpu paaTa jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )