దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 1 : ఎల్లోరా
    
76. నిరబండి
నిర నిర నిరబండి
నిర నిర నిరబండి...
    బారకొమ్ములగేదె
    బాడవలో కొచ్చిండీ
    నాగేదె మాదొంగ
    నాగూరె దొంగ...
తాటాకు తలగుడ్డ
గోంగూర గోచిగుడ్డ
యీదిలో యిటికామ
యీయంకు డిల్లే...
    యర్రయర్రని దాన
    ఎత్తూ పిర్రల దాన
    నీయన్న మాదొంగ
    నాగూరె దొంగా...
AndhraBharati AMdhra bhArati - nirabaMDi jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )