దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 1 : ఎల్లోరా
77. సువ్వి పాట
సువ్వి కస్తూరిరంగ
సువ్వి కావేటిరంగ
సువ్వి రామాభిరామ
    సువ్వి లాలీ
ఆ సువ్వి - ఆ సువ్వి...

తుమ్మకర్ర రోలుదోసి
తూముడొడ్లు వాయవేసి
దంచుదామా బియ్యం
    దంచుదామా
ఆ సువ్వి - ఆ సువ్వి...

ఒక్కవేలు చుక్క బొట్టు
అందరికీ చాలదమ్మ
దంచుదామా బియ్యం
చెలియలందరు
ఆ సువ్వి - ఆ సువ్వి...

ఒకరి ఒకరి కొప్పులోన
గుప్పెడేసి మల్లెమొగ్గలు
మగువకాంత కొప్పులోన
    మల్లె జాజులు
ఆ సువ్వి - ఆ సువ్వి...
AndhraBharati AMdhra bhArati - suvvi paaTa jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )