దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 1 : ఎల్లోరా
81. ఒయ్‌ రాజ
రాచవారి చిన్నవాడా
    ఒయ్‌రాజ
రారా ముద్దూలగుమ్మా.

రెండూళ్ల మధ్యనీ
యేరుగట్టి దున్నరా
రాచవారి చిన్నవాడా
    ఒయ్‌రాజ
రారా ముద్దూలగుమ్మా.

ఆవునిత్తా నమ్ముకోరా
    ఒయ్‌రాజ
దూడనిత్తా నమ్ముకోరా
రాచవారి చిన్నవోడా
    ఒయ్‌రాజ
రారా ముద్దూలగుమ్మా.
AndhraBharati AMdhra bhArati - oy.h raaja jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )