దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 1 : ఎల్లోరా
84. చిన్నదానా
AndhraBharati AMdhra bhArati - chinnadaanaa jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )