దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 1 : ఎల్లోరా
86. రేక్కాయ పాట
రేరే... రేక్కాయలూ
అరేరే రేక్కాయలూ
నువ్వవతల
నే నవతల
కాలవవతలా
కాలవవతల
కాజా బుడ్డి
ఒంగుతున్నాది
గుబాగుబా
లచ్చించారు
పొంగిపోతూంది
బటానీల
కోకమీద
కన్నేశాడే
సెనగపువ్వు
రయికమీద
చెయ్యేశాడూ
ఆడుకోమని
ఆర్మోనీ
పెట్టంపాడూ
నీరుకాయ
పంచోడా
నిక్కెందుకురా
చెవిబొక్క లేనోడ
సోకెందుకురా?...
AndhraBharati AMdhra bhArati - reekkaaya paaTa jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )