దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 1 : ఎల్లోరా
92. రోడ్డు రోలరు పాట
ఓయల్లారే బేలియల్ల
లాగండీ లాగండి బాబు
యల్లారే బేలియల్ల
రోలా కాదు బరువూ రోల
లాగనోడీ బుద్ధీకాదు
లాగినోడే దేముడయ్య
కదలదూ కదలందీ జాన
రోల కాదూ చిన్నదయ్యా
మూరెడూ జానెడూ లేదు
సిగ్గులేదూ దుక్క జనము
రోసమూ మీసమూ లేదు
ఓ యల్లారే బేలియల్ల
ఓ యల్లారే బేలియల్ల
AndhraBharati AMdhra bhArati - rooDDu roolaru paaTa jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )