దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 1 : ఎల్లోరా
97. మామ పాట
పాత నులకల చేత
నేతా నడుమల మామ
నీమీద భ్రమ చేత
బిందీ ములగదు మామ.
బిందట్టు గెలుతుంటే
చిందులాడిన మామ
యిల్లలికి ముగ్గెడితే
మొగ్గలేసిన మామ.
పాత నులకలచేత
నేత నడుమల మామ.
ఈదంట యెలుతుంటె
ఈల వేసిన మామ.
AndhraBharati AMdhra bhArati - maama paaTa jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )