దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పల్లెపదాలు : కృష్ణశ్రీ

005. ఓయన్నిదాయలాల


    ఓయన్ని దాయలాల
    గొబ్బియాలాలో
... ఓ
కుంటా పూవాసనకు
రాయుడు రాంగా
కుసుమ పూ వాసనకు
కుంట దారెల్లె
    ఓయన్ని దాయలాల
    గొబ్బియాలాలో
... ఓ
కుంటాము గదికి
రాయుడు రాంగా
మల్లె పూవాసనకు
మారు దారెల్లె
    ఓయన్ని దాయలాల
    గొబ్బియాలాలో
... ఓ
చెరువు ముంగిటికి
రాయుడు రాంగా
సెనిగ పూవాసనకు
చెరువు దారెల్లె
    ఓయన్ని దాయలాల
    గొబ్బియాలాలో
... ఓ
బాయి ముంగటికి
రాయుడు రాంగా
బంతి పూవాసనకు
బాయి దారెల్లె
    ఓయన్ని దాయలాల
    గొబ్బియాలాలో
... ఓ

ఈ కూలిజనము వలెనే ఏమూలనో పుట్టి పరిమళించేవే సెనగపూలూ, బంతిపూలూ, ఎక్కడో ఒక తుప్పలో మల్లెపూవులున్నూ. రాయుడికి ఎక్కడికి పోయినా పూల సౌరభమే.

వీరి బ్రతుకు బాటల తిన్నదనము 'కామందు'ల సిరిసంపదల మీదనే ఆధారపడుతుంది. వారి పాడి పంటలూ, పిల్లపాపలూ, ఆవుగోవులూ చల్లగా వుండవలె. కూలిజనమే కదా రైతుల కులపురోహితులు.
AndhraBharati AMdhra bhArati - pallepadAlu - OyannidAyalAla - kR^iShNaSrI - kRshNaSrI - kRiShNaSrI - SrIpAda gOpAlakR^iShNa mUrti - Sripada Gopalakrishna Murthy - SrIpAda gOpAlakRshNa mUrti- pallepadamulu palle padamulu pallepa padalu dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra andhrabharati )