దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పల్లెపదాలు : కృష్ణశ్రీ

006. రాయినా శందనాలు


రాయినా శందనాలో ఓయి బావల్లాల బావన్నిలాల... బావ
రామలచ్చన్లాటి రాజూలులేరు సీతమ్మలాటి యిల్లాలు లేదు
పాడిపంటలు సల్లగుండాల మా కూలిరైతుల కడుపునిండాల
మా కాఁవందులు సల్లగుండాల దండిగ మా సేలుపండాలి
... రామ
ఉత్తారవచ్చే ఎత్తారగంప కారుమేఘా లాకాశంబునిండె
తొలకర్లో వరసాలు కురవాలి ఎకరానికి బత్తాలు పండాలి
... రామ
నీరుపెట్టి దుక్కుదున్నాలి బాబు దుక్కుదున్ని మొక్కనాటాలి బాబు
మా రయితుబాబులు బాగుండాలి ఆరిపిల్లపాప సల్లగుండాలి
ఆరి ఆవుల్ని గోవుల్ని మేముకాయాలి కాసినందుకు మాకు నూకలియ్యాలి
పల్లెటూళ్ళు బాగుండాలి పట్నాలు కడుపూలు నిండాలి
సిన్నపెద్దలు కలిసుండాలి ఏవూరుకావూరు ఎంతో బాగుండాల
... రామ
పైరుకంకుల పైని పిల్లపిట్టలు వాలె ఇల్లాగ రానువ్వు పిల్లోడ
కొట్టకుండా నువ్వు తిట్టకుండా నువ్వు అందర్ని బెదిరిస్తె అవతలకు పోవురా
... రామ

పాపము తమవలెనె బ్రతుకుతెరువుకు పొలాలమీద ఆధారపడతాయి పిల్లపిట్టలు. కొట్టకుండా బెదిరిస్తే అవతలకు - మరో పొలానికి పోతాయిట. అందమైన సజాతీయాభిమానము! కాదంటారా?
AndhraBharati AMdhra bhArati - pallepadAlu - rAyinA SaMdanAlu - kR^iShNaSrI - kRshNaSrI - kRiShNaSrI - SrIpAda gOpAlakR^iShNa mUrti - Sripada Gopalakrishna Murthy - SrIpAda gOpAlakRshNa mUrti- pallepadamulu palle padamulu pallepa padalu dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra andhrabharati )