దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పల్లెపదాలు : కృష్ణశ్రీ

007. నాట్లు నాటుతూ


గట్టూ మాకులు గట్టి గడలూ బొందిచ్చి
గట్టు రాయని ఇంట్లో పుట్టె గౌరమ్మ
పుట్టుటే గౌరమ్మ ఏమేమి గోరు
కుట్టూ వయ్యారి రవికె, కుంకుమాకాయ
జాలవయ్యారి రవికె, జామాలపేరు
వంకా చక్కటికుడుక వజ్రాలపేరు
నీచేతి కంకణము ఏదే శ్రీగౌరు
ఆడబోయినకాడ ఏడబోయినదో

కల్పన పొలాన్ని దాటి గౌరమ్మను మలచింది. గౌరమ్మ రత్నాలగట్టు రాయని గాదిలిబిడ్డ. కంకణము జారుటను గుర్తించు నవసరమామెకేల? తల్లి అయినా కూతురు చేతి కంకణము 'ఏది?' అనే అడిగినది. "ఆడబోయిన కాడ ఏడబోయినదో" నట! ఈ వాతాయనములో గట్టురాయని సిరికొండయై గోచరించగలదు.
AndhraBharati AMdhra bhArati - pallepadAlu - nATlu nATutU - kR^iShNaSrI - kRshNaSrI - kRiShNaSrI - SrIpAda gOpAlakR^iShNa mUrti - Sripada Gopalakrishna Murthy - SrIpAda gOpAlakRshNa mUrti- pallepadamulu palle padamulu pallepa padalu dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra andhrabharati )