దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పల్లెపదాలు : కృష్ణశ్రీ

009. కోతపాట


కోత కొయ్యండమ్మలాలా సేలు
కోరుకున్నా మమ్మలాలా
ఆరు మూడు కాలమైన
అసలుకి మరి కొసరు లేదు
... కోత
సోడిసేలు యెన్నులేసి
సోలెడు గింజలకైతే
పాలికాపు బత్తేలకు
సాలొచ్చును కొయ్యండీ
... కోత
దసరా భోగాలంటె
అసరా తీరుస్తాయి
పసరాలకి కసవుంటే
భాగ్యాలే పండాయి
... కోత
సాలొచ్చిన మారాజు
సెయిముల గాయిస్తాడు
కాసు సేత పడితేను
గగనమందేము సేను
... కోత

రైతుకు చాలి వచ్చిననే చెయ్యిములగా గింజలు కూడా కూలివాళ్ళకి ఇస్తాడు. లేకపోతే ఒప్పుకున్న కాసు మాత్రమే.

వరిపొలాలకు ఈ చిక్కు లేదు. వర్షపాత మెట్లున్నా 'మన్నెపుగొండ పై మబ్బులో మెరుపు తీసిపోయిన నదిని పోషించి' పంట కందించగలదు. వరిచేల లోని చిక్కులు వేరు.
AndhraBharati AMdhra bhArati - pallepadAlu - kOtapATa - kR^iShNaSrI - kRshNaSrI - kRiShNaSrI - SrIpAda gOpAlakR^iShNa mUrti - Sripada Gopalakrishna Murthy - SrIpAda gOpAlakRshNa mUrti- pallepadamulu palle padamulu pallepa padalu dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra andhrabharati )