దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పల్లెపదాలు : కృష్ణశ్రీ

015. పొలిపాట


వలియొ వలియొ వలియొ - రాగాల వలియొ
రావేలు గలవాడ - రార పొలిగాడా
॥వలియొ॥
చైట కమ్మరి బిడ్డ - చంద్రుణ్ణి బోలు"
చుట్టుండు కాపూలు - చుక్కల్ల బోలు"
ఊరికి ఉత్తరాన - ఉత్తముడి సైక"
ఉత్తముడి సైకలో - రత్నాల పందిరి"
రత్నాల పందిట్లొ - ముత్యాల కొలిమి"
మానెడు ముత్యాలు - మరుగైన కొలిమి"
తవ్వెడు ముత్యాలు - తరుసైన కొలిమి"
గిద్దెడు ముత్యాలు - గిలకలా కొలిమి"
వేసేటి సంపెట్లు - పిడుగులా బోలు"
లేసేటి రవ్వల్లు - చుక్కలా బోలు"
పల్లాపు చేలాకి - పదునాయె వాన"
గుంటకల నన్నూరు - గొర్రెలు మున్నూరు"
రఘురాము గొర్రుబట్ట - రంభ ఎదబెట్లు"
శ్రీరాము గొర్రుబట్ట - సీత ఎడబెట్టు"
సీత బెట్టిన పైరు - చిగురాకులేసు"
రంభ బెట్టిన పైరు - రవికాకులేసు"
దున్నలూ దొక్కంగ - దిన్నెలా పొడుగు"
ఎద్దులూ దొక్కంగ - ఎన్నెలా పొడుగు"
వచ్చెరా పొలిగాడు - వరగాలి మీద"
దండె గట్లల్లోన - దాగెరా పొలిగాడు"
రావేలు గలవాడ రార పొలిగాడా"

పొలిపాట లో కొలిమి ప్రశంస వచ్చింది. ఇది ప్రక్షిప్తమయినా కావచ్చును. అయినా యెంత చక్కని వర్ణన! పిడుగుల వంటి సమ్మెట పెట్లు నాగలి చరిచిన చప్పుడు కావచ్చును. లేచేటి రవ్వలు చుక్కలు... నూర్పు పనిలో కుటుంబము లోని వారంతా చెయ్యి వేస్తారు. ఈ సన్నివేశమే "శ్రీరాము గొర్రుబట్ట, సీత ఎడబెట్టు" ననిపించింది. రంభ యనగా అందపు భార్యయనే అర్థము చెప్పుకోవాలె.
AndhraBharati AMdhra bhArati - pallepadAlu - polipATa - kR^iShNaSrI - kRshNaSrI - kRiShNaSrI - SrIpAda gOpAlakR^iShNa mUrti - Sripada Gopalakrishna Murthy - SrIpAda gOpAlakRshNa mUrti- pallepadamulu palle padamulu pallepa padalu dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra andhrabharati )