దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పల్లెపదాలు : కృష్ణశ్రీ

025. బరువులు లాగే పాట


చిన్న చిన్న పనులలో పాటలోని స్వరప్రవాహమున్నూ, లయయున్నూ పనివాళ్ళ దృష్టిని మార్చి పని కష్టమును మరుగు పరచగలవు. పెద్ద పెద్ద బరువులను తోయునప్పుడు పాటకు లిబిడో తోడు కావాలె. కూడు తప్పితే కామమే కదా పాటకజనానికి సుఖదాయకము? బోయిలర్లను దూలాల మీద నడిపే కూలీల పాట వినండి.

జంబయిలే జోరు లంగరు
అవుర, అవుర, మన్నోళ్ళబ్బయి
॥జం॥
నీకు బారు లేదు । జోరు లేదు"
నీకు రోసం లేదు । మీసం లేదు"
నా చల్లనీళ్ళు। మల్లిమొగ్గ"
నా ఉడుకు నీళ్ళు । ఉల్లి పువ్వు"
కడవమీద । కడవ బెట్టి"
కాకినాడ । రేవుకెళితే"
కాకినాడ । కలకటేరు"
కడవ దింపి । కౌగిలించె"
బింది మీద । బింది పెట్టి"
భీముడు పట్నం । రేవుకెళితే"
భీముడు పట్నం । కలకటేరు"
బింది దింపి । ప్రియములాడె"
ముంత మీద । ముంత పెట్టి"
కళింగ పట్నం । రేవుకెళితే"
కళింగపట్నం । కలకటేరు"
ముంత దింపి । ముద్దులాడె"
ఎవరో? ఎవరొ? మన్నోళ్ళబ్బి"
AndhraBharati AMdhra bhArati - pallepadAlu - baruvulu lAgE pATa - kR^iShNaSrI - kRshNaSrI - kRiShNaSrI - SrIpAda gOpAlakR^iShNa mUrti - Sripada Gopalakrishna Murthy - SrIpAda gOpAlakRshNa mUrti- pallepadamulu palle padamulu pallepa padalu dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra andhrabharati )