దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పల్లెపదాలు : కృష్ణశ్రీ

039. రాసగుమ్మడి


పని ఆయాసాన్ని తగ్గించుకోటానికి పాడిన పాటలు ఆ పనిని గురించిన ఊహల్నే కీర్తించనక్కరలేదు. అన్యాపదేశపుటూహలూ, ఎత్తిపొడుపులూ, ఆశ్చర్యాలూ ఏవైనా ఉండవచ్చు ఈ పాటల్లో. అందుకే ఒక్కొక్క చోట వీటి భావార్థాన్ని తెలుసుకోవటము కష్టము. ఈ రెండు పాటల్నీ చూడండి.

గుమ్మా! గుమ్మన్నలార! గుమ్మన్నలారో!నా రాసగుమ్మడీ
తూరుపునున్నాది! తారుపుగుల్లో!॥నా॥
తారుపు గుల్లాకు! తవ్వంత కొప్పో!"
తవ్వంత కొప్పూకి! గుప్పుడేసి పూలో!"
గుప్పుడేసి పూలకి! తాకట్టు సరుకో!"
తాకట్టు సరుకీ కి! తాగుబోతు మొగుడో!"
తాగుబోతు మొగుడీకి! తాళింపు కూడో!"
తాళింపు కూడూకు! తాటికాయ పులుసో!"
AndhraBharati AMdhra bhArati - pallepadAlu - rAsagummaDi - kR^iShNaSrI - kRshNaSrI - kRiShNaSrI - SrIpAda gOpAlakR^iShNa mUrti - Sripada Gopalakrishna Murthy - SrIpAda gOpAlakRshNa mUrti- pallepadamulu palle padamulu pallepa padalu dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra andhrabharati )