దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పల్లెపదాలు : కృష్ణశ్రీ

103. లిల్లేలు పాట


ఇది సంక్రాంతి పండుగ కనుము రోజున, మాదిగ కులం వారు గ్రామంలో సొమ్ము దండుకోటానికై, ఒక కావిడి, తట్టలు వేసుకొని, ఒక లిల్లేలు పాటకుడు కాళ్ళకు గజ్జెలు, మొలకు ధట్టి కట్టి, లిల్లేలు కత్తి భుజం మీద వేసుకొని, ఆ గుంపులో కొందరు డప్పులు వాయిస్తూ వంతపాట పాడుచుండగా పాడు పాట.

లింగ; తా! లిల్లే; తా లిల్లే!
తాం; తత్తార పడకుండ; తానె బ్రహ్మము
॥లింగ॥తా॥
ఓరి; ఆదిమూలము, బ్రహ్మ, విష్ణు విగ్రహము మీద!
ఆనందమాడే వాడెవరురా?
అఖిల దేవతలకు । అభయమిచ్చి వాడు!
అలనాడు గోసంగు । నేనేనురా
॥లింగ॥తా॥
పసుపు గంధము చాల । పైనిండ బూసుక!
మిసిమి కత్తిని చేత । మేల్‌ బూనంకొని!
మేల్‌, మేల్‌, సలిపిన! మేటి మృగములకెల్ల!
నాకత్తి సయ్యాట । లాడునురా
॥లింగ॥తా॥
మింటి దిక్కును జూచి । మీసంబు వడివేసి!
కొంటె దున్న తల । నరికేనురా!
గొంకక చిందులు । గోవింద గంతులు!
శంకలేక బలి । చల్లీతిరా
॥లింగ॥తా॥
అండాండ మను బిరుదు । డాసాది నాపేరు!
పిండాండ మను । బిరుదు కాసె పోసి!
అండ పిండ, బ్ర।హ్మాండముల కెల్లను!
మెండుండుదై బాలకు । మెండాడురా
॥లింగ॥తా॥

గోసంగులు బ్రహ్మనాయని సేనలోని మాదిగలు. మాదిగవారు వీర శైవులు. శివరాత్రి నాడు కోటిఫలి క్షేత్రములో వీరి డప్పుల వాద్యాలతో చెవులు గళ్ళు పడును.
AndhraBharati AMdhra bhArati - pallepadAlu - lillElu pATa - kR^iShNaSrI - kRshNaSrI - kRiShNaSrI - SrIpAda gOpAlakR^iShNa mUrti - Sripada Gopalakrishna Murthy - SrIpAda gOpAlakRshNa mUrti- pallepadamulu palle padamulu pallepa padalu dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra andhrabharati )