దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పల్లెపదాలు : కృష్ణశ్రీ

107. పాము మంత్రము


ఇది పాము మంత్రమునకు సంబంధించినట్లు కనబడుతున్నది. పాము సౌందర్యాన్ని చూడండి.

నాగా దిగురా!
నా తండ్రి దిగురా! నాగన్న దిగురా! నాగా దిగురా!
దిగు దిగు నాగన్న దివ్య సుందర నాగ
నల్ల చుక్కల నాగ నా ముద్దు నాగా
॥నాగా॥
నవనవ లాడేటి నల్ల చుక్కల నాగ
తళతళ లాడేటి తెల్లచుక్కల నాగ
పసిమి పొరలుగల పచ్చన్ని నాగా
॥నాగా॥
కొండ చిలువలకెల్ల కోర్కెతో రాజువై
పరుగుడు పాములకు ప్రభువై రంజిల్లి
మొగలిచెట్లపైని మసలి తిరుగులాడి
పాలు ఆరగించు పచ్చన్ని నాగా
॥నాగా॥
పక్కాను పదిహేను మచ్చాలు గలవాడ
గురివింద పూసల కళ్ళయిన గలవాడ
పరికి ముళ్ళ వంటి పళ్ళు గలవాడ నాగా దిగురా
॥నాగా॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - pallepadAlu - pAmu maMtramu - kR^iShNaSrI - kRshNaSrI - kRiShNaSrI - SrIpAda gOpAlakR^iShNa mUrti - Sripada Gopalakrishna Murthy - SrIpAda gOpAlakRshNa mUrti- pallepadamulu palle padamulu pallepa padalu dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra andhrabharati )