దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పల్లెపదాలు : కృష్ణశ్రీ

127. లగ్గో పిల్లా


అనురక్త అయినంత మాత్రాన శకుంతల వలె లొంగిపోనక్కరలేదు. ఈ పిల్ల మాటలూ వర్తనమూ చూడండి.

చిన్నోడు:నల్ల నల్ల మబ్బు మబ్బు నుండి లగ్గో పిల్లా
 అగో తెల్ల తెల్ల చంద్రుడొచ్చె"
 అల్లి బిల్లి తీగె చూడు "
 అల్లా నేరేడు కింద చూడు"
 మంచి చల్లనైన చెలమ జూడు"
 నేరేడు నీడలోన"
 నీ చారెడేసి కళ్లు జూపు"
 మారేడు నీడలోన"
 నీ బారెడంత జడను జూపు"
 నిండు పున్నమ నాడు"
 పండు వెన్నెల గాచె"
 చిన్నారి చిన్నదాన"
 నా కన్ను పండు సేయరాదె"
 పొన్న పూలు ఏరి తెచ్చి"
 నీ చిన్ని చేతి నియ్యరాదె"
 అందమైన నీదు మోము"
 ఆ చందురుడ్నె ఓడించె"
 తెల్ల జొన్న రొట్టె జేసి"
 మంచి వెన్న బూసి వెంట తేవె"
 పల్లెదరి తోట కాడ"
 మంచి తెల్లమల్లి పూలు తేవె"
 నా చేను పండిపోయె"
 ఇంక నీ చేను పండదాయె"
 చేను చేను గలసినట్టు"
 నీ మేను మేను గలపరాదె"
 
లగ్గో పిల్ల:కారుమాట లాడబోకు పిల్లవాడా
 మావారు వచ్చి చూస్తారు "
 కారు మబ్బులొచ్చినాయి "
 నాకు దారి చూపు లేచి వచ్చి"
 కటికీ చీకట్లు కమ్మె"
 చిటుకు పొటుకుమంట వాన జూడు"
 అటుకు మీద పిడక లన్ని"
 ఆ అటుకు మీదె వుండిపోయె"
 గుడిసె మంచె కెళ్ళుదాము"
 చూడు తడిసిపోయి వణుకుతాము"
 
పిల్లవాడు:నీ చేను గుడిసె మంచెలగ్గో పిల్లా
 నా చేను వొట్టి మంచె"
 తెప్ప మీద తెప్ప వచ్చె"
 తెప్పతోటి చినుకులొచ్చె"
 అంగట్లొ మొన్న గొన్న"
 కొత్త గొంగడన్న కప్పుకోవె"
 దగ్గరికి రారాదె"
 నీవు సిగ్గుబడితె తడుస్తావు"
 వాన వెలిసి వెన్నెలొచ్చె"
 మనం తానమాడి నట్టులాయె"
 
లగ్గో పిల్ల:బట్టలన్ని తడిసిపోయె పిల్లవాడా
 నేను పట్టుకోక తెచ్చుకుంట"
 
పిల్లవాడు:నువ్వు పట్టుకోక తెచ్చుకుంటెలగ్గో పిల్లా
 నేను పట్టంచు ధోతి గడత "
 లగ్గమైన మనసుతోటి"
 మనం లగ్గమైతె బాగుండు"
 
లగ్గో పిల్ల:వూరు పల్లె విడిచి పెట్టి పిల్లవాడా
 ఈ వూరు బయట లగ్గమేంది"
 బాజాబజంతీ లేవి"
 మంచి మోజు మీద సవ్వడేది"
 కులము కులము కలిసినంక"
 ఈ పొలము కాడ తొందరేమి"

పిల్లవాడు గాంధర్వము కబుర్లు చెప్పటానికి దుష్యంతుడు గాకపోయె. పిల్ల గట్టి బ్రేకే వేసింది.
AndhraBharati AMdhra bhArati - pallepadAlu - laggO pillA - kR^iShNaSrI - kRshNaSrI - kRiShNaSrI - SrIpAda gOpAlakR^iShNa mUrti - Sripada Gopalakrishna Murthy - SrIpAda gOpAlakRshNa mUrti- pallepadamulu palle padamulu pallepa padalu dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra andhrabharati )