దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పల్లెపదాలు : కృష్ణశ్రీ

135. దేశోళ్ళ చిన్నది


బిర్రు చూపించు పిల్ల తత్త్వాన్ని వెల్లడి చేసే పాట ఇది. చిన్నవానిని చూచి నవ్వింది. మిట్టపిల్లలాగ మిడిసి మిడిసి పడుతున్నది పోపొమ్మన్నది. దీని వర్తనము విపరీతముగా నున్నదని సాహసించినాడు. 'సాహసేలక్ష్మీ' అని కదా అన్నారు?

నన్నుచూసి నవ్వింది దేశోళ్ళ చిన్నదీ
మెట్టాయెట్టిందీ - అహ మేలు కళ్ళదీ పెద్ద ॥మేలు॥
సట్టిసేత బుచ్చుకోని సాగెడుతుందీ
మిట్టపిల్లలాగ మిడిసి మిడిసి పడుతుందీ    ॥నన్ను॥
కోక కట్టుకుంది సెవ్వాకులెట్టుకుంది - కొత్త
ఎల్లిక ఎల్లోరి ఎల్లు ఎల్లు మన్నదీ
సల్లగ చై తాకుతేను వల్లకున్నదీ    ॥నన్ను॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - pallepadAlu - dESOLLa chinnadi - kR^iShNaSrI - kRshNaSrI - kRiShNaSrI - SrIpAda gOpAlakR^iShNa mUrti - Sripada Gopalakrishna Murthy - SrIpAda gOpAlakRshNa mUrti- pallepadamulu palle padamulu pallepa padalu dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra andhrabharati )