దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పల్లెపదాలు : కృష్ణశ్రీ

142. బంగారి పిల్లా


ఈ చిన్నవాని ప్రేముడి బూటకము గాదేమో. 'బంగారి పిల్ల' కు అందపు దుస్తులు తెత్తు ననుచున్నాడు.

ఓ సిలిపిమాట సిన్నదాన
సిలకపూల సీరబెట్టేనే
ఓ రామసిలకా రంగసానీ
రంగురంగుల రయిక దొడిగేనే
మునుము బట్టి కూరుసుంటే
గనిమ దాకా పలకరించవు
పట్టుపూలా సీర దెచ్చేనే
బంగారి పిల్లా పట్టు కుచ్చులు నీకు దెచ్చేనే

గట్టిదే! మునుము పట్టి కూర్చున్న 'కనుమ' దాకా పలకరించదు. ముచ్చటలన్నీ రాబట్టుచున్నది. కనుమ కడనైనా పలకరించకుంటే ఎట్లా?
AndhraBharati AMdhra bhArati - pallepadAlu - baMgAri pillA - kR^iShNaSrI - kRshNaSrI - kRiShNaSrI - SrIpAda gOpAlakR^iShNa mUrti - Sripada Gopalakrishna Murthy - SrIpAda gOpAlakRshNa mUrti- pallepadamulu palle padamulu pallepa padalu dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra andhrabharati )