దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పల్లెపదాలు : కృష్ణశ్రీ

144. గంగమ్మ పాట


వీడు ప్రబంధములు చదివిన వాడు. అందును నలుని దమయంతీ అభ్యంతరమందిర ప్రవేశమును తప్పక పఠించి యుండును. గంగమ్మ వెర్రిదేమీ కాదు. ఊరించి ఊరించి ప్రేమించినది.

వంగసెట్లా పక్క గంగమ్మా
నీవు వంగి సూత్తుంటే"
పానం జల్లుమనె"
నీవు పక్కకెందుకు రావు"
పక్కాన నిలుసుండి"
నీవు ఒక్కసారి ముడితె"
నీ కంట్లోకి సూత్తానె"
నేనొల్లు మర్చిపోతా"
అనుమాండ్ల గుడికాడ"
నువు వంగి మొక్కంగా"
నీ కొంగు జారెనే"
బుద్ది దీరంగ జూస్తినే"
మీ యింటి యెన్కాల "
పూల సెట్లల్లోన"
పూలు తెంపుతుంటె"
నీ సీర సినిగిపోయె"
సీర పోతే పోయె"
ఒక్కసారి రావె"
వచ్చీ సూడకుంటె"
నేన్సచ్చి పోతానే"
దొంగసూపు సూత్తె"
నేన్వంగి వంగి సూత్త"
రంగదేవుని కాడ"
నువు దొంగపూజ సేత్తవు"
దొంగ పూజెందుకే"
నాకు వంగి సలామను"

నిజమే. దొంగపూజలెందుకూ? స్వయముగా పోయి అతని బండారమును చూచినట్లయితే తెలిసి పోవును గదా!
AndhraBharati AMdhra bhArati - pallepadAlu - gaMgamma pATa - kR^iShNaSrI - kRshNaSrI - kRiShNaSrI - SrIpAda gOpAlakR^iShNa mUrti - Sripada Gopalakrishna Murthy - SrIpAda gOpAlakRshNa mUrti- pallepadamulu palle padamulu pallepa padalu dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra andhrabharati )