దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పల్లెపదాలు : కృష్ణశ్రీ

152. దొరగారు


ఈపాట నుండి దృశ్యము మారి రావలసి వచ్చినది. ఇక కేవలము, వయసూ వలపూ మాత్రమే పాటలకు వాహనములు. సంఘనియమములు తెగువ లేని వారికి, వీరంతా తోకచుక్కలు. ఈ పిల్లను చూడండి, ఇప్పుడిప్పుడే కళ్ళు తెరుస్తున్నది.

అద్దసేరు బుక్కా కొనీ
వంగి కీసల బోసుకోని
ఎగిరి ఎగిరి సల్లాబోతడే నా దొరగారు
ఎవరి మీద సల్లాబోతడే నా దొరగారు
॥ఎ॥
పావుసేరు బుక్కా కొనీ
వంగి కీసల బోసుకోని
పైకి పైకి సల్లాబోతడే నా దొరగారు
ఎవరి మీద సల్లాబోతడే నా దొరగారు
॥ఎ॥
దొరసాని మీద సల్లాబోతడే నాదొరగారు
దొరసాని మీద సల్లాబోతడే
॥ఎ॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - pallepadAlu - doragAru - kR^iShNaSrI - kRshNaSrI - kRiShNaSrI - SrIpAda gOpAlakR^iShNa mUrti - Sripada Gopalakrishna Murthy - SrIpAda gOpAlakRshNa mUrti- pallepadamulu palle padamulu pallepa padalu dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra andhrabharati )