దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పల్లెపదాలు : కృష్ణశ్రీ

155. పెద్దోళ్ళ చిన్నది


ఈపిల్ల మెల్లగా జిత్తులు నేర్చుకొంటున్నది. వద్దన్నదట! పెద్దిగాడు ఈమెకంటె గడుసువాడు.

పెద్దోళ్ళ పెద్దినొరి పెద్దో నే
నొద్దన్నవాళ్ళకెల్లా ముద్దొస్తానే
పెద్దాపురం సంతకెళ్ళి
పెద్దిగాణ్ణి కలుసుకుంటే
రావే చిలకా రావే అంటూ
బుగ్గలు రెండు పట్టుకోని
బూరి ముక్కలాగు తిన్నాడే ॥

ఇంటికి వచ్చి విజయసూచకముగా అద్దము చూచుకొని ఉంటుంది!
AndhraBharati AMdhra bhArati - pallepadAlu - peddOLLa chinnadi - kR^iShNaSrI - kRshNaSrI - kRiShNaSrI - SrIpAda gOpAlakR^iShNa mUrti - Sripada Gopalakrishna Murthy - SrIpAda gOpAlakRshNa mUrti- pallepadamulu palle padamulu pallepa padalu dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra andhrabharati )