దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పల్లెపదాలు : కృష్ణశ్రీ

167. బైరన్న


ఇది పక్కా రంకులాడి కథ. కుంటెన మగనికి ఉపాయములు చెప్పుచున్నది.

అప్పనా తనామన మారోరి బైరనా
మారోరి బైరన రాగోరె బైరనా
అప్పనా
ఇంటి ముందు యీతపొద
ఇంటి యెనక గచ్చ పొద
ఒంటిగాను రాబోకు
ఒరుల జిక్కి పోదువురా
అప్పనా
సవతితల్లి పెట్టుపోత
పగలు రేయి కత్తికోత
గుమ్మమైన దాటనీరు
గుసగుసలు ఆడనీరు
అప్పనా
రాత్రి రెండు జాములకు
రావిచెట్టు కింద నుండు
యింట్లోవారు సూడకుండ
ఎటులొ నిను కలసెదరా
అప్పనా
వచ్చె బోయె దారిలోను
పిచ్చి కుక్కలున్నవిరా
మచ్చు జల్లి పోయెదరు
మాయలొ పడబోకుమురా
అప్పనా
నీకు నాకు జోడుగాన
నిమ్మ పూల తెప్పమీద
తేలిపోవ మనసు పుట్టె
తెల్లవారు టెప్పుడురా
అప్పనా
ఎప్పుడిల్లు విడిచెదనో
ఎపుడు నిను చూచెదనొ
చిత్తమూ చెదిరిపోయే
కత్తికోత లాగనుండి
అప్పనా
AndhraBharati AMdhra bhArati - pallepadAlu - bairanna - kR^iShNaSrI - kRshNaSrI - kRiShNaSrI - SrIpAda gOpAlakR^iShNa mUrti - Sripada Gopalakrishna Murthy - SrIpAda gOpAlakRshNa mUrti- pallepadamulu palle padamulu pallepa padalu dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra andhrabharati )