దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పల్లెపదాలు : కృష్ణశ్రీ

180. బైరాగీ


చివ్వర ఘటాకాశ ప్రశంస ఉన్నప్పటికీ ఇది నీతీ, శమదమాది గుణసంపత్తీ బోధించే పాటయే.

నాద బ్రహ్మానందయోగీ వీడు
వేదాంతసారము వినిచే బైరాగీ
రాజసంబు దుఃఖదమురా, ఘన
రాజయోగ మార్గమే సౌఖ్యదమురా
॥నాద॥
చిత్తశుద్ధి గల్గియుండు, భక్తి
జేరి సద్గురు నీవు సేవించుచుండు
॥నాద॥
మత్తత్వము లేకయుండు, స
మస్త మింద్రజాలమంచూరకుండూ
॥నాద॥
పెద్దల నిందించవలదూ, ఒరులు
పీడించినా నీవు భీతిల్లవలదూ
॥నాద॥
వనిత లేకున్న దుఃఖమురా, కాని
వనిత గల్గెనేని వగవదుఃఖమురా
॥నాద॥
ధనము లేకున్న దుఃఖమురా, చాల
ధనము గల్గెనేని దాచదుఃఖమురా
॥నాద॥
పచ్చి కుండ వంటిమేను, ఇది
చచ్చుగాక ఆత్మ చావదెన్నడును
॥నాద॥
విచ్చికుండ వ్రక్కలైనా, లోన
హెచ్చియున్న బయలు విచ్చి రెండౌన
॥నాద॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - pallepadAlu - bairAgI - kR^iShNaSrI - kRshNaSrI - kRiShNaSrI - SrIpAda gOpAlakR^iShNa mUrti - Sripada Gopalakrishna Murthy - SrIpAda gOpAlakRshNa mUrti- pallepadamulu palle padamulu pallepa padalu dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra andhrabharati )