దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పల్లెపదాలు : కృష్ణశ్రీ

182. విష్ణు ఈశ్వర బ్రహ్మ ముగ్గురూ


విష్ణు ఈశ్వర బ్రహ్మ ముగ్గురూ
అన్నదమ్ములంట
    ఈ భూదేవీ ఆకాశవాణికీ
    వారె కర్తలంట
వారి మహిమతో చేసిరీ ఒక
మట్టిబొమ్మనంట
    ఈ తొమ్మిది కిటుకుల దర్వాజాలూ
    మాటలాడుకుంట
॥విష్ణు॥
వస్తా వట్టిదె పోతా వట్టిదె
ధర్మము తనవెంట
    సాంబశివుడు నిను పిలువ నంపి నడు
    జల్దిగ రమ్మంట
॥విష్ణు॥
చేతులొ బెల్లం ఉన్నంతసేపే
కాకి బలగమంట
    చేతిలొ బెల్లం సరిపోయినాక
    ఎవరు రారు వెంట
॥విష్ణు॥
ఇంటి ముంగిటా పిల్లమేకలు
ఇల్లు బలగమంట
    ఏడ్చేవారు మరి ఆర్చేవారు
    ఎవరు రారు వెంట
॥విష్ణు॥
తొలినాడు యములోళ్ళ నైనతను
గుంజుకు రమ్మంటా
    యములోళ్ళంతా చుట్టు నిలిచినరు
    తాళ్ళూ తెమ్మంటా
॥విష్ణు॥
చిన్నపెద్దలూ కూర్చున్నారు
చింతలు పడుకుంటా
    నీళ్ళు బోసి కూర్చుండ బెట్టినరు
    మాయ బొమ్మనంట
॥విష్ణు॥
పువ్వుల దండలు వేసినరయ్యా
మాయ బొమ్మకంట
    ఎత్తండి ఎత్తండి ఎత్తండోయి
    మట్టి బొమ్మనంటా
    దింపుడు కల్వము కాడ దింపినరు
    మాయబొమ్మనంటా
సొమ్ము సమస్తము తీసుకున్నరూ
పోతరు వారంతా
గురువు పోస్తడూ శంఖు తీర్థమూ
ముక్తి ఫలము కంటా
    మంట్లో మన్ను కలిపినారు ఈ
    మాయబొమ్మనంటా
    ధన ధాన్యంబులు ఎవరి పదార్ధము
    ధర్మమె తన వెంట
చేసిన పుణ్యము పాపకర్మములె
వచ్చును తన వెంట
॥విష్ణు॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - pallepadAlu - viShNu ISwara brahma muggurU - kR^iShNaSrI - kRshNaSrI - kRiShNaSrI - SrIpAda gOpAlakR^iShNa mUrti - Sripada Gopalakrishna Murthy - SrIpAda gOpAlakRshNa mUrti- pallepadamulu palle padamulu pallepa padalu dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra andhrabharati )