దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పల్లెపదాలు : కృష్ణశ్రీ

184. బ్రహ్మముగారి దర్శనము


నే జూచినానే - బ్రహ్మమునాలో - నేజూచినానే
    సద్గురు నాలో - నే జూచినానే
నే జూచినానమ్మ నెలతరొ తారక
రాజయోగము నందు రంజిలు నాగురుని
॥నే॥
కన్నూల నడుమాను సన్నంపు దిడ్డినా
తిన్నాగ వెలిగేటి పున్నమ చంద్రుని
॥నే॥
ఫాలభాగము నందు నీలజ్యోతుల నడుమ
వోలలాడుచునున్న పరలింగమూర్తిని
॥నే॥
చూపుల లోపల పాపల నడుమను
వ్యాపించి వెలిగేటి ఆపరంజ్యోతినీ
॥నే॥
చక్షురాగ్రము నందు పశ్చిమ వీధిని
నిక్షేపమయి వెలుగు సాక్షిభూతుని నాలో
॥నే॥
చందమామకు నడుమ కుండలాకృతి యని
ఆనందముగ నేడు హరి పోతులూరయ్య
॥నే॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - pallepadAlu - brahmamugAri darSanamu - kR^iShNaSrI - kRshNaSrI - kRiShNaSrI - SrIpAda gOpAlakR^iShNa mUrti - Sripada Gopalakrishna Murthy - SrIpAda gOpAlakRshNa mUrti- pallepadamulu palle padamulu pallepa padalu dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra andhrabharati )