దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు సరాగాలు : ఎల్లోరా
(మారాం చేస్తున్నాడు పిల్లాడు. ఊరుకోబెడుతూంది - తల్లి - లాలితో)

003. లాలి పాట

లాలీ లాలమ్మా లాలీ
లాలమ్మా లాలీ - లాలమ్మ లాలి

లాలమ్మ గుఱ్ఱాలు
లంకల్లో మేసే - లంకల్లో మేసే
బుల్లెమ్మ గుఱ్ఱాలు
బీడుల్లో మేసే - బీడుల్లో మేసే
అప్పన్న గుఱ్ఱాలు
అడవుల్లో మేసే - అడవుల్లో మేసే ...

ఊరుకో అబ్బాయి
వెఱ్ఱీ అబ్బాయీ - వెఱ్ఱీ అబ్బాయీ
ఉగ్గెట్టు మీయమ్మ
ఊరుకెళ్ళిందీ - ఊరుకెళ్ళిందీ
పాలిచ్చు మీయమ్మ
పట్టామెళ్లిందీ - పట్టామెళ్ళిందీ
నీలోసె మీయమ్మ
నీలకెళ్ళిందీ - నీలకెళ్ళిందీ ...
AndhraBharati AMdhra bhArati - laali paaTa - sarAgAlu - jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )