దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు సరాగాలు : ఎల్లోరా
(నోములకు సంబంధించిన పాటలు - పదాలు ఎన్నో! అందులో యిదొకటి)

050. బొమ్మల నోము

తల్లి దండనా
తండ్రి దండనా
అత్త దండనా
మామ దండనా
పురుష దండనా
పుత్ర దండనా
యమ దండనొద్దు!

సావిత్రీ గౌరీ దేవమ్మ తల్లీ
నీ దండన మాకు
ఎల్లప్పుడూ కావాలి.
AndhraBharati AMdhra bhArati - bommala noomu - sarAgAlu - jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )