దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు సరాగాలు : ఎల్లోరా
100. దంపులు

బావ లందరు గూడి
బండెక్కి వెడుతుంటె
అందులో పెదబావ
బండెక్కి వెళ్లు

తెడ్డిరిగి ముడ్డిరిగి
మూతీ పళ్లిరిగీ
మూతీ పళ్లిరిగిన బావ
నాకేమి తెచ్చావూ

మూటాతో చెక్కిలాలు
మువ్వంచు చీర
కావిడతో చక్కిలాలు
కరకంచు చీర
AndhraBharati AMdhra bhArati - daMpulu - sarAgAlu - jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )