దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు సరాగాలు : ఎల్లోరా
(అత్త అధికారం - పచ్చిపాలమీద మీగడ ఎక్కడిది చెప్పండి? అందుకే వేడిపాలమీద వెన్న ఉంటుందని కోడలంటూంది)

102. దంపు పదం

కోడలా కోడలా
పచ్చి పాలా మీద
మీగడేదే?
వేడి పాలా మీద
వెన్న లేదే?

అత్తనువు బెట్టి
ఆరేళ్ళు గాని
పచ్చి పాలా మీద
మీగ డుంటుందా?
వేడి పాలా మీద
వెన్న వుంటుందా?
AndhraBharati AMdhra bhArati - daMpu padaM - sarAgAlu - jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )